New Arrivals

Page 1 of 10

  Title Copies
ข้อเสนอต่อการจัดการผลพวงรัฐประหาร ทางกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
Edition: 1st edition 
Year: 2562 
ISBN 13: 9786169321712 
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ 
Edition: ึ7th edition 
Year: 2554 
ISBN: 9747890011 
กระแสเสียงของสื่อเสรี 10ปีแรกของประชาไท 
ISBN 13: 9786169225218 
อิสลามกับสันติภาพ 
Year: 2560 
ISBN 13: 9786162714313 
อหิงสายาตรา บนเส้นทางสู่อินเดียอื่น 
Year: 2557 
ISBN 13: 9786167368603 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
Year: 2558 
ISBN 13: 9786162832253 
รายงาน เรื่อง ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข 
Edition: 1st edition 
Year: 2562 
ฆาตกรรม อาชญากรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย 
Year: 2560 
เด็กชายในชุดนอนลายทาง 
Edition: 3rd edition 
Year: 2557 
ISBN 13: 9786163878144 
ภูมิปุตรา ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและกระบวนการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย 
Edition: 1st edition 
Year: 2554 
ISBN 13: 9786167070575