Page 1 of 52

  Title Copies
 
"ทางเลือกกลางไฟใต้" เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร? 
Edition: 1st edition 
(ร่าง) สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนจากคู่ขัดแย้งสู่หุ้นส่วนสันติภาพ: เรียนรู้ประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบ 
(ร่าง)รายงานผลการติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Year: 2551 
10 ปี ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว 
Edition: 1st edition 
Year: 2552 
ISBN 13: 9786167049076 
1000 Peacewomen Across the Globe 
Year: 2006 
ISBN: 3039390392 
ISBN 13: 9783039390397 
2 ปียุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง 
20 ปีเตรียมการปฏิวัติ รัฐปัตตานี 
Year: 2552 
๓๘ วิธี โชคดีตลอดชีวิต 
Edition: 1st edition 
ISBN 13: 9786167997360 
5 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร